فرم درخواست قرارداد

برای درخواست عقد قرارداد لازم است فرم ذیل را تکمیل نمایید
 • مشخصات فروشنده

 • فایل ها را به اینجا بکشید
  انواع فایل های مجاز : jpg, png.
 • فایل ها را به اینجا بکشید
  انواع فایل های مجاز : jpg, png.
 • فایل ها را به اینجا بکشید
  انواع فایل های مجاز : jpg, png.
 • اطلاعات خریدار

 • فایل ها را به اینجا بکشید
  انواع فایل های مجاز : jpg, png.
 • فایل ها را به اینجا بکشید
  انواع فایل های مجاز : jpg, png.
 • اطلاعات ملک

 • کد پستی ملک مورد معامله را از روی سند یا قبض برق وارد کنید.
 • ثمن معامله

 • مبلغ کل توافق شده بین فروشنده وخریدار که ملک مورد معامله به فروش رسیده است به ریال وارد کنید.
 • معادل مبلغ کل را به تومان و فقط به حروف وارد کنید.
 • مبلغی که خریدار همزمان با تنظیم قرارداد بابت پرداخت اولیه به فروشنده پرداخت کرد.
 • این مبلغ زمانی که از سوی خریدار به فروشنده پرداخت میگردد که با پرداخت این مبلغ حداقل ۷۵ درصد از کل مبلغ ثمن معامله از سوی خریدار به فروشنده پرداخت گردیده و با پرداخت این مبلغ ملک مورد معامله صحیح و سالم از سوی فروشنده به خریدار تحویل میگردد و از خریدار رسید تحویل ملک دریافت می گردد.
 • مبلغی می باشد که با پرداخت این مبلغ از سوی خریدار به فروشنده کل مبلغ ثمن معامله به فروشنده پرداخت گردیده و تمام تسویه های ملک مورد معامله برای انتقال و تنظیم سند به نام خریدار از سوی فروشنده انجام شده و این مبلغ به صورت چک رمزدار در دفترخانه به فروشنده پرداخت می گردد و ملک به نام خریدار انتقال سند و تنظیم می گردد.
 • اطلاعات دفترخانه

 • دیگر جزئیات ملک

 • طبقه را به حروف یا عدد وارد کنید.
 • قیمت: ۰ ریال